Septoderm - gelová alkoholová dezinfekce, 5 l

cena včetně DPH 1 643 Kč/kanystr

Zboží je skladem

Systém:S1
Užitek:dezinfekce rukou bez mytí
Barva:čirá tekutina
Materiál:kanystr
Balení obsahuje:1 x 5 l kanystr
Obsah:5 l
Bezpečnostní upozorněníPoužívejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Katalogové číslo: HVA6871

Gelový alkoholový dezinfekční přípravek určený k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. Vhodný pro použití ve všech typech zdravotnických zařízení, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářských provozech, ve sportovních zařízeních a komunální sféře (např. manikúra, kosmetické a masérské salony, piercing, tatoo). Vhodný k okamžité dezinfekci pokožky v oblastech s nízkým hygienickým standardem. Jemný a ošetřující k pokožce rukou díky obsahu zvláčňujících látek.

Spektrum účinnosti: baktericidní, MRSA, plně virucidní, tuberkulocidní, fungicidní. Splňuje požadavky norem EN 1500, EN 1279. 

Dávkování: Neředěný přípravek aplikujte na ruce. Důkladně vetřete na celý povrch rukou po dobu 30 sekund, do sucha.

Účinné látky: ethanol 45%hm (450g/kg EC 200-578-6)Propan-2-ol 30%hm (300g/kg EC 200-661-7)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečí: 

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí látky: Směs je dráždivá – dráždí oči, vdechování par může způsobit ospalost a závratě, vysoce hořlavá, škodlivá pro životní prostředí.   

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.