Obchodní podmínky

obchodní společnosti
STANYO s.r.o.
se sídlem nám.Republiky 1486/9 Brno
identifikační číslo: 47907444
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno, oddíl C, vložka 9633
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stanyo.cz

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti STANYO s.r.o., se sídlem nám.Republiky 1486/9 Brno, identifikační číslo:47907444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno, oddíl C, vložka 9633 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) na základě kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká buď dohodou smluvních stran o jejím obsahu, nebo potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím nebo osobním převzetím objednaného zboží nebo prostřednictvím elektronické objednávky na webové stránce prodávajícího. Objednávku lze uplatnit písemně poštou nebo faxem, dále je možno uplatnit objednávku elektronickou poštou nebo telefonem, případně osobně na provozovně prodávajícího. Dnem, kdy začíná běžet lhůta pro dodání zboží, se rozumí den uzavření kupní smlouvy. 

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání jakož i na osoby běžně označované jako spotřebitel.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

3.       Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po uhrazení jeho plné ceny podle předaného daňového dokladu (výhrada vlastnictví). Pokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího nemůže kupující udělovat práva ve vztahu k předmětnému zboží. Kupující je povinen do doby nabytí právního vlastnictví zboží nakládat s tímto zbožím s péčí řádného hospodáře tak aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě. V případě, že kupující neuhradí plně účtovanou hodnotu dodaného zboží, vyhrazuje si prodávající právo převzít zpět, podle svého vlastního uvážení, zboží nebo jeho zbylé části, které bylo dodáno s výhradou vlastnictví prodávajícího. O svém rozhodnutí prodávající informuje bezprostředně po přijetí takového rozhodnutí. Kupující je povinen akceptovat toto rozhodnutí a zboží ve výhradním vlastnictví prodávajícího jeho pověřenému zástupci vydat proti potvrzení o jeho vrácení.

 

4.       Doprava zboží

U položek zboží, které jsou skladem, je obvyklá dodací lhůta do 5 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednané zboží lze v tomto případě dodat také expresně v kratším termínu (možné i do 24 hod.) za podmínek dohodnutých předem při uzavírání kupní smlouvy.
U položek zboží na objednávku (zakázku) je obvyklá dodací lhůta do 2 týdnů od potvrzení objednávky. Prodávající upřesní dodací lhůtu při potvrzení objednávky, nebo při vystavení konkrétní zakázkové nabídky.
U položek zboží na objednávku (poptávku) technického produktového programu je obvyklá dodací lhůta 4 - 6 týdnů, pokud není prodávajícím potvrzena jinak.
Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené kupujícím v závazné objednávce.

Kupující přebírá zboží osobně, nebo prostřednictvím osob jím zmocněným a oprávněným k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí svým podpisem, čitelným jménem, event. razítkem na dodacím listě nebo na faktuře. Převzetím zboží a podpisem na dokladech k dodávce potvrzuje, že převzal dodávku neporušenou bez zjevných vad a pokud to povaha balení dovoluje i převzetí množství a sortimentu podle průvodních dokladů (dodacího listu nebo faktury).

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 1. v hotovosti  v provozovně prodávajícího na adrese Železná 492/16, Brno Horní Heršpice 
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1125570247/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
 4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1125570247/0100, IBAN CZ58 0100 0000 0011 2557 0247, BIC KOMB CZ PP u zákazníků ze Slovenska a EU je platba možná pouze předem na předfakturu (zálohovou fakturu)
   
  Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 Zákazníci ze Slovenska a EU hradí přepravné a balné dle platného ceníku a tarifu přepravní společnosti PPL, který určuje jeho výši v závislosti na hmotnosti zásilky.

 

5.       Platební podmínky

Pokud není v potvrzené závazné objednávce (uzavřené kupní smlouvě) dohodnuto jinak, hradí kupující celou finanční částku za dodávku objednaného zboží hotově při přebírání dodávky zboží a to buď jako dobírku přepravci nebo přímo zástupci prodávajícího a to vždy po převzetí dodávky zboží a předložení daňového dokladu k dodávce zboží. Dodávku zboží lze také uhradit dopředu tzv. předfakturou (zálohovou fakturou).

Faktura a dodací list k dodávce zboží vystavené prodávajícím budou kupujícímu doručeny současně s dodávkou zboží. Faktura obsahuje kromě obecných náležitostí daňového dokladu i číslo objednávky event. číslo kupní smlouvy.

6.       Práva a povinnosti z vadného plnění

 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.       Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

8.       Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je STANYO s.r.o., se sídlem nám.Republiky 1486/9, Brno, identifikační číslo: 47907444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno, oddíl C, vložka 9633. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: nám.Republiky 1486/9, Brno

 • email: info@stanyo.cz

 • telefon: +420 543216053

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 •  Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 IV. Doba uchovávání údajů

 

 • Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 VI. Vaše práva

 

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


   VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirového programu, bezpečná přístupová hesla, mechanické zabezpečení pro řízení přístupu k uloženým údajům.

 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 VIII. Závěrečná ustanovení

 

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.