Tork Alcohol gelový dezinfekční prostředek, láhev s pumpičkou, 500 ml

cena včetně DPH 242 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloM511103
Užitek:dezinfekce rukou po umytí
Barva:čirý gel
Materiál:lahev s pumpičkou
Balení obsahuje:12 ks
Obsah:500 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Používejte biocidy bezpečným způsobem! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.
Tork Alcohol gelový dezinfekční prostředek na ruce ve formě gelu pro dezinfekci rukou. Volně stojící láhev s pumpičkou lze umístit kamkoliv.

Je ideální pro použití na místech, kde se vyžaduje vysoká frekvence dezinfekce rukou. 

Lahev 500 ml = 250 dávek. 

Účinný proti celé  řadě problémových organismů – splňuje požadavky norem EN 1500, EN 12791 a EN 14476 (všechny obalové viry, například: HIV, SARS, koronaviry, HBV, HCV, chřipka H1N1, H5N1 atd., a také rotaviry a noroviry). 

Dávkování: 1dávku = 3 ml gelu aplikujte na ruce. Důkladně vetřete na celý povrch rukou po dobu 30 sekund, do sucha.

Účinné látky: ethanol (800g/kg)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečí: 

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné poškození očí. 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

P501 Likvidace obsah a obal až autorizované zařízení na likvidaci odpadu