AVA universal, čistící písek, 550 g

cena včetně DPH 39 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloHUK12766
Užitek:efektivita čistících procesů
Barva:modrá
Materiál:lahev se sypátkem
Balení obsahuje:12 x 400 g
Obsah:400g
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí!
Účinný čisticí prášek

Účinný čisticí prášek vhodný na čištění nádobí, smaltovaných van a povrchů, obkladaček, dlaždic, sanitárních předmětů apod.

Použití: Prášek v přiměřeném množství nesypte na čitěný povrch a po vyčištění důkladně opláchněte vodou.

Složení: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene

Obsahuje: Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného 

Nebezpečí: 

Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražný symbol nebezpečnosti


 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.