PULIRAPID na rez a vodní kámen,750 ml

cena včetně DPH 91 Kč/láhev

Zboží je skladem

Katalogové čísloHMA1015
Užitek:rychlý a efektivní čistící proces
Barva:růžová
Materiál:univerzální čistící prostředek
Obsah:750 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.
Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, nádobí, vodovodní kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umývadla apod. Rozpouští vápenaté usazeniny v pračkách (bez prádla), napařovacích žehličkách, myčkách, konvicích na čaj. Antibakteriální působení zabezpečuje maximální hygienu.

Čistič pro kuchně a koupelny. Snadlo se vypořádá s vodním kemenem, rzí, zbytky mýdla i dalšími nečistotami. Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umyvadla apod.

Použití: Pulirapid lze použít na nerezové dřezy a vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety, podlahy, dlaždičky, keramiku, příbory, sklenice, jídelní soupravy, zvláště zenčištěné nerozové části praček, myček, napořovacích žehliček, konvic na čaj, kávovarů apod.

!!!Nepoužívá se na mramor, žulu a přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty. Na čištění barevné keramiky a smaltových van doporučujeme vyzkoušet odolnost materiálu na malé ploše.

Dávkování: Přípravek se používá neředěný. Nechá se několik minut působit a následně je potřeba dobře opláchnou.

Složení: méně než 5 %: fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí: 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293).

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.