CIF Professional odmašťovač - čistící prostředek s rozprašovačem, 750 ml

cena včetně DPH 79 Kč/láhev

Zboží není skladem

Katalogové čísloHUK12975
Užitek:účinný čistící proces v kuchyni
Barva:čirá
Materiál:odmašťovací přípravek
Balení obsahuje:6 x 750 ml
Obsah:750 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.
Cif na účinné čistění a odmašťování rychle odstraní mastnotu a odolné nečistost. Je neparfemovaný a lze bezpečně použít také na hliník.

Cif je vhodný na většinu povrchů v kuchyni, jako je napr. kuchyňské náčiní, nádobí, hrnce, pánve, sporáky a odsávače par, filtry, podlahy, stěny, dveře a odpady. 

Láhev 750 ml s rozprašovačem. 

Použití: Nastříkejte na čištěný povrch a poté setřete houbou nebo tkaninou. Není třeba drhnout. Pro odstranění odolné špíny postup opakujte. Nakonec povrch opláchněte.

Obsahuje nebezpečné látky: ethoxylované alkoholy C9-11, 8EO, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové. Může vyvolat alergickou reakci!

Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou. 

Nevdechujte prach nebo mlhu.

Nebezpečí:

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.

P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:

P352 Omyjte velkým množstvím vody.

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.