Flore Kitchen Cleaner čistící pěnový prostředek do kuchyní 750 ml

cena včetně DPH 39 Kč/ks

Zboží je skladem

Katalogové čísloHC1151
Užitek:účinný čistící proces v kuchyni
Barva:růžová
Materiál:čistící přípravek
Váha:0,79 kg
Balení obsahuje:12 x 750 ml
Obsah:750 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.
vysoce účinný přípravek na čištění kuchyňských zařízení s aktivní pěnou v lahvi s rozprašovačem

Vysoce účinný přípravek na čištění kuchyňského zařízení - aktivní pěna - specielně určený pro mytí ačištění sporáků, nerezového zařízení, obkladů, dveří i okenních rámů. Odstraňuje i zašlou špínu, zanechává svěží ovzduší.

Použití: Nastříkejte přípravek na čištěnou plochu, nechte krátce působit, pak mechanicky odstraňte nečistoty, případně opláchněte.

             Při silném znečištění nechte přípravek účinkovat delší dobu, případně postup opakujte. 

             Přípravek má vysokou čistící a odmašťovací účinnost.

Složení: méně než 5 %  aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Tetrasodium EDTA, parfém, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí: 

Způsobuje vážné podráždění očí. 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.