Larin na koupelny s rozprašovačem, 500 ml

cena včetně DPH 51 Kč/ks

Zboží je skladem

Užitek:čistota a hygiena v gastronomických zařízení
Obsah:500 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí!

Katalogové číslo: HUK12931

Extra silný tekutý čistící prostředek. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelní zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptura zajišťuje účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. Vyčistí i dlouhodobě usazenou špínu. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni. Doporučujeme pro oblasti s tvrdou vodou.

Snadné a rychlé použití v celé domácnosti. Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod.). Velmi dobré odmašťovací schopnosti, čištění v méně přístupných místech. 

Použití: Nastříkejte přímo na čištěný povrch, rozetřete, opláchněte vodou. Při silnějším znečištění nechte působit déle. Postup možno opakovat.

!!!Nepoužívat na povrchy méně odolné kyselinám - mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů apod..

Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfém, Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nebezpečí: 

Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždí kůži 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky: Směs nemá klasifikovánu žádnou fyzikálně-chemickou nebezpečnost.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.