FIXINELA tekutý čistič na rez a vodní kámen, 500 ml

cena včetně DPH 40 Kč/ks

Zboží je skladem

Užitek:účinný a rychlý čistící proces
Barva:růžová
Materiál:čistící a dezinfekční přípravek
Balení obsahuje:21 x 500 ml
Obsah:500 ml
Bezpečnostní upozorněníUchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Katalogové číslo: HJA2714

Velmi kvalitní čistící prostředek sanitární keramiku, který vyčistí od rzi, vodního kamene a zbytků mýdla.

Fixinela Plus je kyselý čistící prostředek na vany, umyvadla, obkladačky a WC mísy. Rozpouští usazeniny vodního a močového kamene, zastaralou špínu a jiné usazeniny. 

  • čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, WC, obkládačky
  • spolehlivě odstraní vodní a močový kámen
  • ničí choroboplodné zárodky

Upozornění: Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin.

Nepoužívejte na čištění hliníkových povrchů a na vany s poškozeným smaltem!

Použití: Výrobek nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečišštění postup opakujte.

Složení: 5 - 15 % kyselina fosforečná, < 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Obsahuje: kyselina fosforečná, sodná důl ethoxysulfátu mastného alkoholu - používejte rukavice a po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem!

Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí:

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Výstražný symbol nebezpečnosti:
Pokyny pro bezpečné zacházení:
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.