Flore WC gel, čistící prostředek s vůní eukalyptus, 750 ml

cena včetně DPH 33 Kč/ks

Zboží je skladem

Užitek:příjemné, hygienicky čisté prostředí
Barva:světle modrá
Váha:0,84 kg
Obsah:750 ml

Katalogové číslo: HC1319

účinný gelový čistící přípravek na sanitární zařízení, uvolňuje svěží vůní eukalyptu, v lahvi 750 ml tvarované pro snadnou aplikaci

Gelový čistítí přípravek na sanitární zařízení - vany, umyvadla i WC. Přípravek je vhodný též na mytí podlah a dlaždic. Lehce odstraní rez a vodní kámen. Vysoká čistící účinnost a omezení dalšího usazování. Zanechává svěží vůni.

Použití: Lehkým stiskem nastříkejte přípravek pod okraj záchodové mísy. Nechte krátce působit, pak spláchněte vodou. Při silném znečištění nechte přípravek účinkovat delší dobu.  

Dávkování: na WC se používá neředěné

                   na dlažbu se používá mycí lázeň: 2 polévkové lžíce (16 ml) přípravku do 5 litrů vlažné vody

Složení: více než 5 % ale méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém (Limonene), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Nebezpečí:  

Způsobuje vážné podráždění očí. 

Dráždí kůži.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.